I. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate și conform prevederilor din secțiunea „Protecția datelor personale” (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate. (vedeți, mai jos, secțiunea „Protecția datelor personale”).

Orice informații sau materiale transmise către site prin poștă electronică sau în alt mod vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și fără a fi protejate de drepturi intelectuale cu excepția datelor personale ale utilizatorilor acestui site care se vor supune Politicii de Confidențialitate a acestui site. 

Orice informație transmisă sau în mod voluntar pe site devine proprietatea CMI Peter Peter sau a colaboratorilor săi și va putea fi utilizată în orice scop dorit de CMI cu respectarea legislației în vigoare. 

Mai mult, CMI Peter Peter poate utiliza fără nici un fel de restricții orice idee, concept, know-how sau tehnici conținute în orice comunicare transmisă în mod voluntar de orice utilizator către site, în orice scop ar fi fost făcută. 

În cazul în care aveți o idee nouă, o sugestie sau o propunere către CMI Peter Peter, vă rugăm să n-o faceți publică prin trimiterea acesteia pe site, ci vă rugăm ca în acest caz, să trimiteți o scrisoare către clinica noastră și veți fi contactat dacă ideea dumneavoastră va fi considerată interesantă. 

Inițierea corespondenței cu CMI PETER PETER reprezintă acceptarea termenilor și condițiilor, precum și acordul expres al utilizatorului pentru transmiterea,  prelucrarea și stocarea a datelor cu caracter personal comunicate de utilizator către CMI PETER PETER.

II. Termeni și condiții

1. Condițiile de utilizare

Acest site aparține CMI PETER PETER, numit în continuare „Operatorul”. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare! 

Aceste reglementări constituie baza contractuală a raporturilor dintre utilizatori și Operator.

Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și CMI Peter Peter sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

Prin utilizarea acestui site, utilizatorul poate transmite, iar CMI Peter Peter poate colecta anumite informații cu caracter tehnic pentru orice scop ar considera necesar.

Prin accesarea acestui site, utilizatorul își dă acordul liber, specific, informat și neechivoc pentru prelucrarea datelor sale personale.

CMI Peter Peter acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

• Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și necomercial și cu condiția de a menționa sursa (adresa site-ului);

• Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea – inclusiv în secțiunile de „Comentarii”. 

  • CMI Peter Peter va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă CMI Peter Peter să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;

• Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Sunteți de acord ca, la alegerea sa, Operatorul să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului si (b) să distrugeți orice copii făcute de pe orice parte a conținutului său. 

2. Înregistrarea ca utilizator

Site-ul www.peterdent-art.ro  poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiționată de înregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe site). 

Pentru a beneficia însă de anumite servicii oferite de site, precum achiziționarea serviciilor și/sau produselor oferite de acesta, primirea newsletterului www.peterdent-art.ro sau verificarea situației unor lucrări proprii, va trebui să vă înregistrați ca utilizator (să vă creați un cont de utilizator pe site). 

Inițierea corespondenței cu CMI PETER PETER, fie și numai pentru o programare, reprezintă de drept și fără nicio altă formalitate, înregistrarea ca utilizator și presupune comunicarea de către utilizator a numelui, numărului de telefon și un minimum de informații medicale pentru care se solicită serviciile medicale.

Înregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prealabilă de către dumneavoastră a Termenilor și condițiilor de utilizare a www.peterdent-art.ro și a Politicii de confidențialitate a acestuia. 

Dacă folosiți acest site, sunteți responsabili cu privire la păstrarea confidențialității datelor de acces în contul dumneavoastră de utilizator, creat pe site și sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile efectuate din contul dumneavoastră de utilizator, creat pe site.

Prin transmiterea oricăror documente (inclusiv, dar fără a se limita la, copie CI, număr de telefon, date medicale, scrisori medicale) către CMI Peter Peter („Operatorul”), la adresa de email peterdentart@gmail.com sau office.peterdentart@gmail.com, persoanele fizice solicitante („Solicitanții”) consimt în mod expres și neechivoc ca Operatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, oricare și toate datele cu caracter personal furnizate de către Solicitanți (inclusiv, dar fără a se limita la, nume și prenume, domiciliu/adresa de contact, adresa de e-mail, stare civilă, data nașterii, cod numeric personal, educație, număr de telefon, sexul etc). 

Cu excepția celor două adrese de e-mail mai sus indicate, orice alt indicativ în care ar putea să apară sintagma „peterdent” sau „peterdentart”, nu aparține CMI Peter Peter și nu suntem răspunzători pentru datele pe care le comunicați la alte adrese de e-mail.

În cazul în care Solicitanții comunică în scris, prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa sediului social al firmei Operatorului, refuzul de a consimți la prelucrarea datelor lor cu caracter personal trimise anterior, acest refuz va atrage automat eliminarea acestora din baza de date a Operatorului și în consecință, imposibilitatea Solicitanților de a beneficia de serviciile Operatorului în domeniul serviciilor medicale stomatologice.

3. Protecția datelor personale

CMI PETER PETER nu solicită în nicio circumstanță date personale de la cititorii site-urilor Clinicii sau de la alte persoane, cu excepția celor care le trimit în mod benevol (de pildă, atunci când facem recrutări) – situații în care se consideră că aceia care le trimit sunt pe deplin informați asupra scopului demersului și o fac în deplină cunoștință de cauză.

De asemenea, în orice circumstanță în care o persoană trimite un e-mail care poate conține date personale, către oricare dintre cele două adrese de e-mail ale CMI PETER PETER, respectiv peterdentart@gmail.com sau office.peterdentart@gmail.com, simpla expediere pe această adresă constituie o acceptare implicită a faptului că informația respectivă, în integralitatea ei sau parțial, ar putea să fie prelucrată de către CMI PETER PETER și stocată.

Aceste informații vor fi prelucrate, stocate și folosite conform legislației în vigoare care asigură protejarea datelor personale, prevederi pe care CMI PETER PETER s-a angajat să le respecte cu strictețe în momentul în care a fost înregistrată ca operator de date cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Solicitanților este prestarea serviciilor medicale stomatologice.

Solicitanții sunt informați că datele lor cu caracter personal vor putea fi transmise de către Operator, în vederea realizării scopului prelucrării menționat anterior și numai în această măsură, colaboratorilor și reprezentanților acestora. 

Prin transmiterea acestor date cu caracter personal Operatorului, Solicitanții consimt în mod expres și neechivoc la dezvăluirea datelor lor cu caracter personal de către Operator, acestei categorii de destinatari.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001, Solicitanții au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art.12);
  • dreptul de acces la date (art.13) – orice Solicitant are dreptul de a obține de la Operator, la cerere în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de către Operator;
  • dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) – orice Solicitant are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea;
  • dreptul de opoziție sau dreptul de „a fi uitat” (art. 15) –  orice Solicitant are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele ce îl vizează să facă obiectul unei prelucrări. Solicitanții pot oricând să se opună, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
  • dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17);
  • dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Solicitanții se vor adresa Operatorului în vederea exercitării acestor drepturi, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată, semnată și expediată la sediul Clinicii.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii cererii. 

4. Exonerarea de răspundere

Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici CMI Peter Peter, nici sucursalele, colaboratorii, directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. Peter Peter și colaboratorii săi, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. CMI Peter Peter nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Nu veți considera CMI răspunzător pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva CMI drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

CMI Peter Peter nu își asumă nici o responsabilitate și nu poate fi ținută responsabilă pentru nici un tip de prejudicii sau viruși informatici care pot infecta calculatorul sau un alt bun al utilizatorilor ca urmare a accesării, utilizării sau navigării în cadrul acestui site sau în ceea ce privește descărcarea de pe site a oricăror materiale, informații, texte, imagini, materiale video sau audio.

5. Modificare termeni și condiții

CMI PETER PETER poate modifica acești Termeni și Condiții în orice moment. Utilizatorii sunt răspunzători de luarea la cunoștință și de conformarea cu oricare și toate noile prevederi ce pot apărea in Termenii și Condițiile acestui site.

Întrucât prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare și ale Politicii de confidențialitate pot fi modificate, vă rugăm să le revedeți periodic. În condițiile în care nu veți mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai accesați/folosiți serviciile www. peterdent-art.ro.

CMI Peter Peter poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

6. Imaginile persoanelor sau ale locurilor prezentate în acest site

Imaginile persoanelor sau ale locurilor prezentate în acest site sunt fie proprietatea Operatorului, fie sunt luate de pe site-urile personale ale celor în cauză și care permit preluarea lor, preluate de pe site-uri publice care nu impun restricții la preluarea conținutului sau folosite cu permisiune de către CMI PETER PETER. Utilizarea acestora de către orice utilizator sau de către orice persoană autorizată de acesta este interzisă, în afara cazurilor specifice prevăzute prin acești Termeni și Condiții sau a altor cazuri în care permisiunea expresă de folosire a fost prevăzută în conținutul site-ului.

7. Mărcile înregistrate, siglele, sau sloganele din site

Mărcile înregistrate, siglele, sau sloganele (general definite ca “Mărci Înregistrate”) din conținutul site-ului sunt mărci înregistrate și neînregistrate ale CMI Peter Peter și ale altora. Nimic din conținutul site-ului nu va putea fi interpretat ca acordând implicit, prin derogare sau în alt fel, orice licență sau drept de a folosi oricare dintre mărcile înregistrate prezentate pe site fără aprobarea scrisă a CMI Peter Peter sau a terței părți care deține drepturile asupra mărcii înregistrate prezentate pe site. Utilizarea unei Mărci ce apare și este folosită pe acest site sau oricare conținut al acestui site, în tot sau în parte, este strict interzisă, în afara excepțiilor prevăzute în acești Termeni și Condiții.

8. Monitorizare site

Deși CMI PETER PETER poate monitoriza periodic discuțiile, chat-ul, mesajele, transmiterile, forumurile de discuții și altele asemenea aparținând acestui site, Clinica nu are totuși nici o obligație de a îndeplini aceasta activitate și nu își asumă nici un fel de responsabilitate sau obligație legată de conținutul unor astfel de mesaje și nici față de orice informație eronată, defăimătoare, insultătoare, falsă, față de nici o omisiune, față de orice informații cu caracter obscen, pornografic, profanator, periculos ce poate exista la un moment dat în orice informație localizată pe site. Utilizatorilor le este strict interzis să posteze sau să transmită pe site orice material ilegal, ce conține amenințări, materiale cu caracter defăimător, obscen, pornografic, scandalos sau orice alt material care poate constitui sau încuraja o fapta ce ar putea fi considerată infracțiune, precum și orice materiale ce ar putea da naștere la răspundere civilș sau care să încalce în orice mod legea.

9. Campaniile de e-mailing si newsletters

CMI PETER PETER folosește cu responsabilitate campaniile de e-mailing și sistemul de newsletters pentru informarea publicului asupra produselor și serviciilor Clinicii, ca și pentru transmiterea unor informații de interes general pentru public, legate de domeniul nostru de activitate.

Lansăm astfel de campanii doar când suntem convinși ca numărul celor care vor considera informația folositoare este considerabil mai mare decât numărul celor care ar putea sa fie deranjați de apariția a încă unui e-mail în mailbox-ul lor.

Adresele de e-mail din banca noastră de date sunt ale celor care și le-au lăsat pe site-ul nostru, ca și din agendele personale ale fondatorilor site-ului.

Toate campaniile de e-mailing și de newsletters respectă legislația și normele de conduită în domeniu: destinatarul e precizat cu claritate și fără echivoc, transmisia se face de pe serverele noastre, declarate în spațiul virtual ca expeditoare de campanii de e-mailing, fiecare mesaj conține un mecanism de dezabonare care a fost testat în mod repetat și care funcționează. Mesajele sunt semnate cu numele reale ale reprezentanților CMI PETER PETER care fac comunicarea respectiva.

De asemenea, numele, adresa de e-mail, ca și orice altă informație despre un destinatar, nu sunt niciodată afișate sau transmise altcuiva. Singurul mod în care acestea sunt folosite este prin transmiterea mesajelor din campaniile de e-mailing către adresele respective de e-mail, fiecare mesaj având o adresa de „reply” valida, fiecare mesaj de răspuns ajungând să fie tratat individual de către personalul și operatorii CMI PETER PETER. Din acel moment, se pierde caracterul de mesaj transmis în masă și devine un mesaj individual, care se supune altor reglementari și rigori de comportament social.

10. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

11. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte părți decât PETER PETER. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. CMI Petre Peter nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, CMI Petr Peter își în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

– Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;

– Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații inseratoare;

– Nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;

– Nu oferă o securitate adecvată;

– Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;

– Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, CMI Peter Peter nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Peter Peter.

12. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Termenii și condițiile prevăzute în acest document, cât și în orice alt act normativ, lege sau regulament care se aplică și guvernează acest site sau Internetul se aplică tuturor utilizatorilor acestui site.